Kategori- og spent-analyse efterfulgt af strategiske udbudsprojekter

En kategori- og spent-analyse førte til ny FM-strategi og gennemførelsen af strategiske udbudsprojekter, understøttet af digitalisering

Kundens situation og behov

Som led i et større effektiviseringsinitiativ blev STRANDGADE bedt om – i samarbejde med kunden – at gennemføre en større kategoribaseret analyse af det samlede indkøb og forbrug af FM-ydelser og FM-beslægtede ydelser.

Formålet med kategorianalysen var at formulere en ny sourcingstrategi for anskaffelse og drift af FM-ydelser og beslægtede FM-ydelser og opnå følgende målsætninger gennem implementeringen af strategien: 

  • Realisering af væsentlige indkøbs- og driftsbesparelser
  • Forbedring af indkøbs- og udbudscompliance på området
  • Forøgelse af kvaliteten af serviceleverancerne på udvalgte kritiske områder og dermed en højere driftsstabilitet
  • Foretage en kvalitativ og økonomisk evaluering af de eksisterende FM-aftaler. 
Konsulenter fra Strandgade i arbejde

Fremgangsmåde og resultat

Analysearbejdet omfattede bl.a. en synergianalyse i forhold til at beslutte sourcingsnit samt bundling af ydelserne, leverandørmodenhedsanalyse for at vurdere konkurrencesituationen på markedet, en intern interessentanalyse mhp. at afdække særlige interne behov og ønsker, en økonomisk benchmark- og potentialeanalyse samt en markedsdialog med såvel ordregivere som FM-leverandører.

Efterfølgende blev der igangsat et program med ansvaret for at gennemføre flere EU-udbud og opnå de ønskede målsætninger både af økonomisk og kvalitativ karakter.

De nye kontrakter inddrog elementer baseret på vested/outcome-konceptet bl.a. mhp. at opnå en forenkling af det administrative styringsoverhead omkring kontrakterne til fordel for såvel kunde som leverandør.

I arbejdet indgik tillige valg, anskaffelse og implementering af ny digital FM-løsning for Kunden (FM-serviceportal var tidligere outsourcet).